เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี

ค้นหาข้อมูลหลักประกัน

ค้นหาข้อมูลหลักประกัน

วัตถุประสงค์

ระบบตรวจค้นข้อมูลหลักประกันการชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจค้นข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 โดยมุ่งหวังให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ขอความกรุณายุติการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันผลกระทบจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ใช้บริการขอยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการต้องพึงระมัดระวัง สำหรับการนำข้อมูลไปใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ เผยแพร่ และการแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่สามโดยเฉพาะกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยอาจจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลหรือส่วนราชการ ผู้ที่เปิดเผยจะต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น

2. ข้อมูลที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบข้อมูลหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากผู้ใช้บริการนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือมีการนำข้อมูลไปดัดแปลง แก้ไขหรือเผยแพร่แก่บุคคลที่สาม อาจมีความผิดตามกฎหมายผู้กระทำต้องรับผิดในการนำข้อมูลไปดัดแปลง แก้ไขหรือเผยแพร่นั้น

3. ระบบนี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นๆ ในการตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบันของข้อมูล อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลของหน่วยงานนั้นๆ ผู้ใช้บริการควรศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนเข้าใช้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ